بعیدی نژاد توئیت زیر را در واکنش به این خبر منتشر کرد :

بعیدی‌نژاد از معافیت تحریمی آمریکا در قبال ایران خبرداد