سریع ترین دوچرخه روی زمین ساخته شد. این دوچرخه که Eta نام گرفته با سرعت ۸۹.۵۹  مایل برساعت حرکت می کند که یک رکورد جهانی به حساب می آید.

این دوچرخه به طور کامل با نیروی انسانی حرکت می کند و شرکت Aerovelo مبدع آن است. وزن دوچرخه عجیب فقط ۲۵ کیلوگرم است. دوچرخه سوار نمی تواند به طور مستقیم محیط خارج را ببیند. به همین دلیل دو نمایشگر داخل آن نصب شده اند که به او کمک می کنند مسیریابی کند.