روزنامه لوموند فرانسه نوشت، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در نامه به سفرای هشت کشور اروپایی نوشت: ما از شما انتظار داریم که درباره امور داخلی و نهادهای قضایی اسرائیل با احترام رفتار کنید.

وی کشورهای اروپایی را به جعل حقایق و مداخله آشکار در امور داخلی اسرائیل به خاطر اعتراضشان به تخریب روستای خان الاحمر متهم کرد.

اخیرا فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس به اسرائیل درباره عواقب تخریب روستای خان الاحمر هشدار دادند. سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز اعتراضشان را نسبت به این مساله ابراز کردند.