گفتگوی آندرو مار مجری شبکه بی بی سی با ترزا می نخست وزیر انگلیس با حاشیه ای جالب همراه شد.

هنگامی که تراز می در حال صحبت کردن با آندور مار بود، مردی ناشناس روی پل پشت استدیو به سوی نخست وزیر انگلیس شروع به حرکات ورزشی کرد و با توجه به شیشه های شفاف این استودیو شاید این شخص از هویت میهمان برنامه آگاه بوده است. به هر حال اینکه مرد مشکوک با  حرکات خود ترزا می را به سخره گرفته یا همه چیز در چند حرکت ورزشی ساده خلاصه می شود معمایی است که هنوز از آن رمز گشایی نشده هر چند که برخی رسانه ها چون اسکای نیوز احتمال استهزای خانم نخست وزیر توسط شخص ناشناس را می دهند.در ادامه حرکات مرد ناشناس را مشاهده می کنید.