از راهروهای مجلس به گوش می‌رسد که بعضی از نمایندگان دلواپس مجلس قصد آبستراکسیون در مجلس دارند تا با خروج از مجلس، جلسه علنی امروز را که به بررسی لایحه CFT  اختصاص دارد، از رسمیت بیندازند.