کاربران آمریکایی پس از دیدن ویدئوی مذکور به این نکته اشاره می کنند که حتی رفتار این مرد نیز بسیار شبیه رئیس جمهور کشورشان است.

برخی ها به شوخی می گویند که شاید رئیس جمهور به دنبال کار به سوپر مارک رو آورده است. یکی از کاربران نوشته است که باید چندین بار به ویدئو نگاه کند تا متوجه شود که او ترامپ نیست. البته عده ای هم ادعا می کنند که این خود ترامپ است اما برخی مخالفند چون به عقیده آنها ترامپ چنین شکم بزرگی ندارد.