در بخشی از گفتگوی او با جماران او آمده است؛

*در برهه ای از جنگ، عده ای در جبهه و پشت جبهه - بعضی از فرماندهان - علیه آقای محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه موضع گرفتند

*در پادگاه ولیعصر(عج) شعار می دادند «خمینی بت شکن/ بت جدید رو بشکن»؛ مرادشان فرمانده سپاه بود.

* اختلاف های در جبهه می توانست خیلی به ما آسیب بزند و لذا این جا امام وارد می شود و حتی بعد به آیت الله خامنه ای پیغام می دهد که به فلانی بگویید (یکی از نمایندگان دور اول مجلس) سرجایش بنشیند و الّا من یک جمله خواهم گفت!

*اینجا بحث جنگ و فرماندهی است و تشتت نیروها می تواند به کشور آسیب بزند؛ لذا امام وارد می شود و جلوی آن را می گیرد.