قدرت الله واحدی نماینده بابل می گوید:

مسئله دیگر که می‌خواهم توجه مقامات قضایى را به آن جلب کنم ... موضوع کتک زدن و حمله وحشیانه یک هنرپیشه سینما به یک خدمتگزار صدیق جامعه مطبوعات کشور است.

واقعاً باعث تأسف است که یک هنرپیشه که از امنیت این مملکت بهره برده و در سایه این آرامش توانسته است از هیچ به همه چیز برسد، آن قدر ناسپاس است که نخستین عملش بر هم زدن همان امنیت و آرامش است که همه چیز خود را مدیون آن می‌باشد آن هم با ضرب و شتم جوان پاک باخته‌اى که در حین انجام وظیفه مقدس خبرنگارى یعنى کار مطبوعاتى و خدمت به رکن چهار مشروطیت ایران بوده‌ است.

...جداً درخواست می‌کنم که بدون کوچک‌ترین اغماضى در نهایت قدرت عامل یا عاملین این فاجعه دردناک را به اشد مجازات محکوم نمایند تا درس عبرتى براى سایر افراد متجاوز شرور بشود ...