نتایج عجیب یک پژوهش نشان می دهد بسیاری از افراد تمایل دارند در مناطقی خطرناک مانند کوه ها، ساختمان های بلند و در آب های خروشان عکس بگیرند.

محققان هندی بر این باورند که ۲۵۹ نفر در سراسر جهان از حوادثی جان باخته اند که به سلفیگرفتن مرتبط می شود. میانگین سن متوفیان ۲۳ سال است  و بیش از ۷۰ درصد آنها مرد هستند.

 

طبق این گزارش، بیشترین مرگ و میرهای خودی در حوادث ناشی از غرق شدن، آتش سوزی، وسایل نقلیه و سقوط رخ داده است. غرق شدن شایع ترین علت مرگ بوده برای مثال وقتی که شخصی قصد داشته در هنگام حمله یک موج سنگین عکس بگیرد یا لب یک قایق در حال حرکت ایستاده بوده و تلاش داشته سلفی مهیجی بگیرد.بعضی از قربانیان نیز جلوی قطار در حال حرکت ایستاده بودند یا در اثر حمله حیوانات و برق گرفتگی جان باخته اند.

 

بیشترین تعداد مرگ و میرها در اثر سلفی به ترتیب متعلق به هند، روسیه، ایالات متحده و پاکستان است. بر اساس نتایج این مطالعه، بیشتر مرگ و میرها در ایالات متحده به دلیل استفاده از سلاح گرم است.