به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت خزانه داری آمریکا، تاکنون جزییاتی از اسامی شرکت ها و این افراد منتشر نشده است.

اقدام تازه آمریکا علیه لبنان


دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا که از زمان روی کار آمدن ترامپ به اتاق جنگ علیه محور مقاومت تبدیل شده است، مدعی شده است، این اقدام نشان دهنده تعهد جدی آمریکا در مبارزه با تروریسم است.