انصاری امروز پنجشنبه ۱۲ مهرماه در جلسە شورای اداری کردستان اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایطی سیاست های جدید کشور را اجرایی کرد که به دلیل تحریمهای آمریکا و کارشکنی و فشارهای متحدانش که از سال ۸۹ علیه کشورمان وضع شده بود، شرایط اقتصادی ویژەایی داشت و ایران در سال های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد.

وی افزود: در شهریور ماه سال ۹۲ همزمان با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، نرخ تورم ۳۲ درصد بود و انتقال منابع مالی برای تهیه و فروش محصولات و حتی کالاهای اساسی بە سختی انجام می شد.

انصاری گفت: بعد از برجام و با توافقات ۱+۵ و تنش زدایی در روابط بین المللی برای کاستن فشار تحریم ها و تغییر سیاست های داخلی در راستای کاهش نرخ تورم و رونق بخشیدن به واحدهای تولیدی، آثار رشد اقتصادی و بهبود وضعیت کشور نمایان شد.

بە گفتە انصاری از سال ۹۳ به بعد رشد اقتصادی کشور روند مثبت و در سال ۹۵ بالاترین نرخ رشد را در کشور داشتیم و این روند بە گونەای پیشرفت کە در سال ۹۶، ۷۹۰ هزار فرصت شغلی در کشور بوجود آمدە است.