«ترزا می» نخست وزیر انگلیس امروز چهارشنبه در شهر بیرمنگام در کنفرانس حزب محافظه کار حاضر و سخنرانی کرد. اما این حضور با حاشیه هایی همراه بود.