بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ امروز ارز در سامانه نیما به ازای هر یورو حدود ۹۱۹۶ تومان بود.

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات امروز به حدود ۴۶ میلیون یورو رسید.

مجموع تامین ارز بابت واردات امروز به حدود ۵۷ میلیون یورو رسید.

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۱۶ مرداد تا امروز به دو میلیارد و هشتصد و چهل و هفت میلیون یورو رسید.

مجموعه تامین ارز برای واردات از تاریخ ۱۶ مرداد تا امروز به ۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون یورو رسید.

نرخ یورو در سامانه نیما به ٩١٩۶ تومان رسید