این سایت اسرائیلی نوشت، سفر این هیات اسرائیلی در گرو تدابیر امنیتی میان شاباک و امارات انجام می‌شود.

سایت کان گزارش داد، تصمیم به دادن اجازه برای بر افراشتن پرچم اسرائیل در مسابقه جودو پس از آن صورت گرفت که فدراسیون جهانی جودو مجازات‌هایی را علیه ابو ظبی به دلیل مخالفتش با برافراشتن پرچم اسرائیل در رقابت‌های ورزشی اعمال کرد. اما پس از آنکه فدراسیون جودو در ابوظبی اقدام به ارسال نامه رسمی کرده و اعلام نمود که به تمامی طرف‌های شرکت کننده در این مسابقه اجازه بر افراشتن پرچم‌هایشان را به صورت برابر می‌دهد، فدراسیون جهانی این مجازات‌ها علیه ابو ظبی را لغو کرد.