شهیندخت مولاوردی در یادداشتی توئیتری نوشت:تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در الزام ایالات متحده آمریکا به خودداری اکید از اجرای آن بخش از تحریمها که به جنبه های انساندوستانه خدشه وارد می کنند تا صدور رای نهایی، گام دیگری است در نفی یکجانبه گرایی و به چالش کشیدن مشروعیت تحریم های غیرقانونی و ثانویه آن کشور.

دیوان معتقد است بر اساس تعهدات مصرح در پیمان مودت، آمریکا باید به نحو مقتضی محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه اقلام دارویی، بشردوستانه، هوانوردی و کشاورزی علیه ایران را بر اساس تصمیم ۸ می ۲۰۱۸رفع نماید.