مدل

مشخصات

قیمت نمایندگی

قیمت بازار

سایپا پراید

۱۱۱ سفید

۲۲,۴۹۲,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۱۱ تنوع رنگ

۲۲,۷۶۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ سفید

۲۲,۷۰۹,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ تنوع رنگ

۲۲,۹۷۷,۰۰۰

۳۵,۴۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ سفید

۲۲,۱۲۲,۰۰۰

۳۶,۳۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ تنوع رنگ

۲۲,۳۹۰,۰۰۰

۳۶,۶۰۰,۰۰۰

سایپا پراید وانت

۱۵۱

۲۳,۴۰۰,۰۰۰