براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۵ ردیف کدهای تعرفه گروه‌های کالایی جدید از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شدند. البته برخی از این تعرفه ها فقط برای واحدهای تولیدی هستند.

طبق نامه دفتر واردات گمرک آمده است: پیرو بخشنامه ردیف ۱۶۷- ۱۸۲- ۱۸۷- ۱۹۹ و ۲۱۴ سال جاری، به پیوست تصویرنامه شماره ۶۰/۱۷۴۵۹۶ مورخ ۹۷/۰۷/۰۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام دو برگ شامل ۴۵ ردیف کدهای هشت رقمی تعرفه‌های لیست سوم گروه‌های کالایی از ردیف ۳۶۵۳ الی ۳۶۹۷ موضوع مصوب شماره ۷۰۲۲۰/ ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۹۷/۰۵/۲۴ که مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعلام شده است جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می‌گردد.

ضمناً در مقابل برخی از ردیف‌ تعرفه‌ها عبارت «برای واحدهای تولیدی» قید شده است که این ردیف‌ها صرفاً در صورت واردات توسط واحد تولیدی مربوطه از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهد بود.