علیرضا رحیمی در حساب توییتری خود نوشت: لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در دستور رسیدگی مجلس است و برابر آئین نامه داخلی مجلس از دستور خارج نمی شود.

دشمنان خارجی ایران در این مرحله منتظر عدم تصویب این لایحه برای فشار بیشتر به کشورمان هستند ولی فضای مجلس مثبت و واقع بینانه است