خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

خسارات طوفان ژاپن

 

لغو پروازها در پی وقوع طوفان ژاپن

لغو پروازها در پی وقوع طوفان ژاپن

عکس‌ها:  yahoo  ، cgtn ، bbc ،  bangkokpost ،  bangkokpost ، japantimes