به نظر می‌رسد رسانه ملی اگر کمی به تاریخ توجه کند خواهد فهمید که هرچند امثال امیر کبیر‌ها و قائم مقام فراهانی‌ها در دوره خود مهجور بودند ولی تاریخ تا همیشه به نیکی و بزرگی از آنها یاد می‌کند و از ذهن و دل مردم پاک نمی‌شوند. این جمله امام نیز هیچگاه از ذهن مدیران رسانه ملی پاک نشود که هاشمی زنده است چون نهضت زنده است.