عکس/ دو سگ شکاری سفید، هدیه کیم جونگ اون به رئیس جمهور کره جنوبی

عکس/ دو سگ شکاری سفید، هدیه کیم جونگ اون به رئیس جمهور کره جنوبی

عکس/ دو سگ شکاری سفید، هدیه کیم جونگ اون به رئیس جمهور کره جنوبی

عکس/ دو سگ شکاری سفید، هدیه کیم جونگ اون به رئیس جمهور کره جنوبی

عکس/ دو سگ شکاری سفید، هدیه کیم جونگ اون به رئیس جمهور کره جنوبی