اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بیان کرد: در جلسه امروز سوالات تعدادی از نمایندگان از وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت. این سوالات در زمینه عدم تهیه شدن آئین نامه اجرایی ملزم سازی دستگاه های ذی ربط برای ایفای نقش فعال و ارتقای نظم اجتماعی، حل نشدن مشکل فاقدین شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان، عدم توجه به شاخص های توسعه در شهرداری ها و دهداری ها، عدم برنامه ریزی مناسب وزارت کشور برای کاهش آسیب های اجتماعی، عدم پیگیری مطالبات شهرداری ها و تامین اعتبارات از منابع مالیات ها، عدم برگزاری انتخابات برای شوراهای شهرهای شمیران و ری به صورت مستقل و بی تدبیری در موضوع تقسیمات کشوری بود.

وی در ادامه بیان کرد: سوالات توسط وزیر کشور و معاونین ایشان پاسخ داده شد و در چندین مورد قرار شد نمایندگان ظرف دو هفته با مسئولین مربوط جلسه برگزار کنند و اگر قانع نشدند سوالات به صحن بیاید و دو مورد نیز نمایندگان قانع نشدند و قرار شد سوالات به صحن بیاید.