دکتر علی قرایی مدیرعامل مس کرمان دقایقی قبل از مدیریت این باشگاه استعفاء داد تا کویرنشینان کرمان با بحرانی دیگر روبرو شوند. این استعفا، سومین استعفای قرایی در دو ماه گذشته قلمداد می‌شود.

تصویر متن استعفا در ذیل آمده است: