این شایعه که دست به دست می شود و در آن نوشته شده میثاقی دارد برای گرفتن صندلی ۹۰ از عادل خیز برمی دارد، درحالی که این مجری جوان همچنان چالش هایی بسیار در برنامه جدیدش یعنی فوتبال برتر دار ، هم به او ضربه می زند و هم به عادل فردوسی پور.

در روزهای گذشته توازن قدرت در گروه ورزش سیما به هم ریخته و البته دراین بین هر بار خبری منتشر می شود که به فشارها دامن می زند.  این بار میثاقی که از ابتدای امسال و پس از ده سال از ۹۰ جدا شده را متهم کرده اند به آغاز پروژه خالی کردن زیر پای عادل.

میثاقی که در همین جام جهانی ۴۰ روز از خانواده و فرزند سه ماهه اش دور بود تا ۲۰۱۸ عادل بهترین گزارش های میدانی را بدون داشتن آی دی کارت مسابقات داشته باشد متهم شده به هدف قراردادن صندلی عادل!

میثاقی که هنوز فردوسی پور را مثل ده سال قبل آقا عادل یا استاد صدا می کند و همین حالا هم با فردوسی پور برنامه فوتبال ۱۲۰ را روی آنتن دارد.

عادل چندی قبل شایعه دلخوری اش از جدایی میثاقی را تکذیب کرده بود و محمد حسین هم با انتشار ویدئوهای دو تایی‌شان از روابط خوب‌شان خبر داده بود!

این شایعات به این بهانه که میثاقی روی آنتن از مدیر شبکه ۳ تشکر کرده، خیلی عجیب است چون عادل هم بارها در برنامه ۹۰ از مدیران شبکه اسم آورده و تشکر هم کرده است و این چیز جدیدی نیست.

ولی چرا چنین شایعاتی؟ شاید بی ارتباط به مسائل تغییرات اخیر ورزش شبکه ۳ نباشد تا هم میثاقی ضعیف شود و هم عادل را زیر فشار بیشتر قرار دهند.

عادل که تاکید کرده تا وقتی بتواند از عدالت دفاع کند، روی آنتن ۹۰ می ماند.