ماموران پس از اسکن چمدان مسافری به وسیله ایکس ری، به محتویات آن مشکوک شده و به بازرسی آن اقدام کردند و متوجه غیرعادی بودن، تیوپ کرم آرایشی شده و به باز کردن آن اقدام کردند. در این بازرسی مشخص شد که ۹۰ گرم هروئین و ۳۵۵ گرم شیره تریاک در این بسته های تیوپ جاسازی شده است .

جاسازی تریاک و هروئین در تیوپ کرم آرایشی