مرتضی الویری با اشاره به برنامه ۵ ساله سوم ارائه شده از سوی شهرداری تهران اظهارداشت: مسائل و نکات مهمی مانند شاخص های حکمروایی شهر، فساد زدایی، تبعیض مثبت، ارتقاء بهره وری، هوشمند سازی در شهر(که باعث کاهش هزینه ها و فساد می شود)، بهبود ترافیک (با تکیه به حمل و نقل عمومی)، توسعه مجتمع های ایستگاهی مطرح شد که نقاط قوت طرح بود.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: ما یک بحثی در مورد حکمروایی خوب داریم که اگر بتوانیم این شاخص ها را برای مدیریت شهری استخراج کنیم می تواند راهگشا باشد. مسئله تبعیض مثبت هم مهم است تا ما بتوانیم سرانه خدمات و امکانات را به نفع مناطق کمتر توسعه یافته متعادل کنیم.

وی افزود: یک نکته ای وجود داشت که در جلسه علنی فرصت یادآوری نشد این بود" ما اگر بخواهیم برنامه سوم  منتج به نتیجه باشد باید بر روی منابع آن تمرکز کنیم. منابع متداول شهرداری به هیچ وجه تکافوی انجام این برنامه ها را نخواهد داد و ما نمی توانیم با یک بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی با بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی که آقای قالیباف بر روی دست شهرداری گذاشته است این برنامه را اجرا کنیم.

 الویری با تاکید بر جلب مشارکت های مردمی بیان داشت: جذب نقدینگی عظیمی که در اختیار مردم است می تواند راهگشا باشد. می توان با برنامه ریزی مناسب این سرمایه را در جهت انجام پروژه های عمرانی به کار گرفت. ما در کمیسیون برنامه و بودجه ۲ روز گذشته شورای شهر تهران این بحث را مطرح کردیم که در حال بررسی درکمیته ها است. بنابراین تجهیز منابع مناسب از طریق مشارکت مردمی پیش نیاز و یا شرط لازم برای تحقق برنامه سوم توسعه است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا با تاخیر صورت گرفته در ارائه برنامه سوم به شورا از سوی شهرداری بودجه سال آینده شهرداری تهران بر اساس این برنامه بسته خواهد شد؟ » گفت: قطعا همینطور خواهد بود. تلاش ما بر این است که برای مقطع زمانی ۲ الی ۳ ماه برنامه را بررسی کرده و در اختیار شهرداری قرار دهیم تا شهرداری بتواند بر اساس برنامه سوم که «در حقیقت یک برنامه میان مدت است»، بودجه سال آینده «که یک برنامه کوتاه مدت است» را تنظیم کند.

 به گزارش مهر در حالی الویری از نکات خوب برنامه ۵ ساله سوم شهرداری سخن می گوید که هنوز این برنامه نهایی نشده است و در توضیحاتی که حجت میرزایی معاون امور برنامه ریزی شهردار تهران داده است این برنامه در ۳ بخش و ۱۱ فصل و پس از آخرین ویرایش و بازبینی تراز مالی در کمیته تلفیق ابتدای این هفته منتشر می شود.

همچنین حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران به مهر گفت : هنوز لایحه برنامه سوم در اختیار وی قرار نگرفته و برنامه روز سه شنبه تشریفاتی بوده است و این لایحه پس از ویرایش های نهایی به اعضای شورای شهر تهران داده می شود.