علیرضا رحیمی در حساب توییتری خود نوشت:

عده ای در گزارش از جلساتی که در آن حضور ندارند حرفه ای شده اند. اول جلسه دکتر ظریف با کمیسیون امنیت و الان دیدار رسمی ۲۰ سال پیش سران دو کشور.

 دروغ و شائبه سازی هم اعتیاد می آورد.

 هنری اگر دارید از جلساتی که در آن حضور دارید گزارش دهید.