این روزها گرفتن عکس سلفی بخصوص در میان جوانان و حتی در سخت ترین شرایط بسیار باب شده است. 

در این گزارش تصویری 10 سلفی عجیب جهان را مشاهده کنید.