بر اساس گزارش عملکرد بازار ثانویه سامانه نیما تا کنون حدود ۲.۵ میلیارد یورو ارز از سوی صادرکنندگان به این بازار تزریق شده و نزدیک به ۲ میلیارد یورو نیز توسط واردکنندگان از صرافان خریداری شده است. به این ترتیب حدود ۵۰۰ میلیون یورو از ارزهای مختلف در این بازار بدن مشتری مانده است.

 

بر این اساس حدود ۱۲۵ میلیون یورو در روز ۴ مهر ماه به بازار ثانویه تزریق شده است و نرخ میانگین یورویی نیز حدود ۹۵۰۰ تومان بوده است.

[یورو