بدترین اتفاق برای قرمزها در دربی بزرگ پایتخت مصدومیت شدید ماهینی بود. خیلی زود مشخص شد این بازیکن رباط صلیبی پاره کرده است. سیدجلال کاپیتان قرمزها هم از این اتفاق شوکه است و برای ماهینی می نویسد: «حسین جان، تعصب و غیرتتت قابل ستایش است. تو چند سال قبل در ماجرای خدمت، روزهای سخت تری را تجربه کردی اما مردانه جنگیدی و به روزهای خوبت برگشتی. حالا هم این روزها را پشت سر می گذاری و با شرایط بهتر برمی گردی. همه کنار تو هستیم و بی صبرانه منتظر بازگشتت. »