برانکو با سوت پایان نیمه اول به شدت سر تیم داوری بازی اعتراض کرد. او اعتقاد داشت داور با مماشات در برابر طارق همام در زمان آسیب دیدگی حسین ماهینی ، این بازی را به سمت خش‌ونت برده است.

بلافاصله بعد فریادهای برانکو که می ترسد ماهینی بازی السد را از دست بدهد، شفر هم سمت تیم داوری رفت، نشان داد شاکی است اما خیلی سریع با آنها دست داد و خندید و رفت!