ورود یک گله بز به ریل قطار در هند منجر به حادثه خونینی شد.

راننده قطار پس از اینکه یک گله بز وارد ریل شد نتوانست قطار را متوقف کند و بزها را زیر گرفت.