با پیشرفت علم و تکنولوژی دانشمندان لباسشویی کوچکی ساخته اند که با استفاده از امواج مافوق صوت لباس ها را تمیز می کند که نسبت به نسل قبلی لباسشویی ها هم جابه جایی راحتتری دارد و هم بازدهی اش مطلوب تر است.