شرکت دیسنز رباتی ساخته که می تواند بدلکاری انجام دهد. این ربات در اصل  یک نمونه اولیه توسعه یافته از عصای رباتیک  است.

ربات مذکور حسگرهای مختلفی مانند ژیروسکوپ و سرعت سنج دارد و می تواند حرکات آکروباتیک جالبی انجام دهد.