این دستگاه شیشه ای شب گذشته روبه روی حسن روحانی هنگام سخنرانی هم دیده می شد.نمونه متن نمایش داده شده را در یک سخنرانی اوباما ببینید.

18-9-26-123654n3649098-6646793

18-9-26-1413325409_556

18-9-26-142425408_412