نمایندگان آمریکا همگی در مجمع نشسته اند و خارج نشده اند. به جز چند کشور اکثرا در مجمع حاضرند.