اعضا همچنین بر اراده قوی خود برای حمایت از فعالیت بیشتر در جهت عملیاتی کردن فوری «سازوکار ویژه‌» برای تسهیل پرداخت‌های نفتی ایران تأکید کردند. این اینفوگرافی، نگاهی است به مواردی که این بیانیه بر آنها تأکید کرده است.

57752137