- الان حقوق کارمندان خصوصا فرهنگیان به یک چهارم ارزش چند ماه پیش رسیده، دولت چه تدبیری اندیشیده است؟ آیا می خواهند ضعفا بمیرند و فقط سرمایه داران بمانند؟

-شما را چه شده؟ چرا به درد دل این مردم زجر کشیده گوش نمی دهید و آن را منعکس نمی کنید؟ موج گرانی بیداد می کند و مضاف بر آن افزایش چند برابری قبض برق که نفس کشیدن را بر این مردم نجیب سخت کرده است!

- اگر به معلمان بها می دادند تا زندگی شان تامین می شد جامعه را بهتر می ساختند. علت این همه ضعف اخلاقی در جامعه نرسیدن به معلم هاست.

- با این بازار توهم طلا و سکه وقت آن رسیده مراجع محترم تقلید خرید و فروش طلا و سکه را حرام اعلام کنند.