«الکس شودر» و «وارد شلی» خانه ای متفاوت را طراحی کرده اند که تغییر در آن کار سختی نیست!

این خانه در منطقه ای کوهستانی(نیویورک) بر روی یک تک ستون 4 متر و 20 سانتی قرار دارد که با حرکت ساکنین و حتی باد حرکت می کند.

دیواره های خانه از شیشه های تمام قدی از کف تا سقف هستند.

تصاویری از یک خانه متفاوت