طبق دستورالعمل مزبور، افزایش باید به نحوی باشد که میزان جریمه های مذکور از بازدارندگی لازم برای ورود به محدوده های ممنوعه تردد وسایل نقلیه، برخوردار باشد.