پلیس موفق به دستگیری جاعلانی شده است که بسیار دقیق دست به چاپ اسکناس‌های تقلبی می‌زدند.

برای تشخیص اسکناس‌های تقلبی از اصلی باید از اشعه ماورا بنفش و علائم موجود بر روی پول استفاده کرد.