دکتر علی اکبر پورفتح اله پس از بازدید از مراکز درمانی اهواز و عیادت از مجروحان حادثه تروریستیاظهار داشت: تعداد ذخایر خونی در مراکز درمانی شهر اهواز به ۲۵۰۰ واحد خون می رسد و برای درمان مجروحان حادثه تروریستی شهر اهواز از لحاظ تامین خون و فرآوردههای خونی مشکلی وجود ندارد و تمامی گروههای خونی تامین شده و در دسترس مراکز درمانی قرار دارد. 

وی درخصوص خدمات رسانی به این مجروحان، بیان داشت: با توجه به اینکه در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی، هموطنان بسیاری در سراسر کشور خون اهدا کردند، درحال حاضر حجم قابل توجهی از ذخایر خونی در دسترس داریم و هیچگونه مشکلی در زمینه خون و فرآوردههای خونی وجود ندارد.

پورفتح اله با اشاره به اینکه در مجموع تعداد ذخایر خونی در مراکز درمانی شهر اهواز به ۲۵۰۰ واحد خون می رسد، خاطرنشان کرد: برای درمان مجروحان حادثه تروریستی شهر اهواز از لحاظ تامین خون و فرآورده های خونی مشکلی وجود ندارد و تمامی گروه های خونی تامین شده و در دسترس مراکز درمانی قرار دارد.

به گزارش وزارت بهداشت- رییس سازمان انتقال خون کشور خاطرنشان کرد: برخی از گروههای خونی منفی نیز از تهران و ایلام تامین و به اهواز ارسال شده است.