جایگاه رژه نیروهای مسلح در اهواز هنگام تیراندازی تروریستی (عکس)