در یادداشت توئیتری پرویز اسماعیلی آمده است: عزیزانمان بدست تروریستهادر اهواز شهید وزخمی شدند.

رسانه‌هایی درصدد خبرسازی از این جنایت علیه رییس‌جمهور برآمدند، برخی هم بازنشر کردند! ترور ایجادناامنی است واینگونه دروغ ها القای ناامنی.اولی کار دشمن است،دومی بازی درزمین دشمن.نتیجه هردو یکی‌ست؛ لطمه به امنیت ملی. مراقب‌باشیم