در حالیکه در روزهای گذشته بحث های متفاوتی پیرامون وضعیت اساسنامه فدراسیون فوتبال مطرح بود اما در نهایت مهم ترین نکته ای که باعث عدم شمول فدراسیون فوتبال در بحث مربوط به قانون بازنشستگی شد، ترکیب مجمع این فدراسیون بود.

مجمع فدراسیون فوتبال بر این اساس شکل گرفته که رییس آن، رییس فدراسیون فوتبال است و در واقع وزیر ورزش و جوانان و معاون وی هم خود صرفا عضوی از این مجمع محسوب می شوند. مجمعی که به عنوان عالی ترین رکن اساسنامه، ریاستش بر عهده رییس فدراسیون فوتبال است.

در واقع تاج خود رییس مجمع فدراسیون فوتبال محسوب می شود و دقیقا به همین دلیل،فدراسیون فوتبال در شمول نهاد دولتی تعریف نخواهد شد.

این در حالی است که در سایر فدراسیون های ورزشی، وزیر ورزش و جوانان شخصا رییس مجامع فدراسیون‌ها هم محسوب می‌شود. به همین دلیل این فدراسیون ها در بحث بازنشستگی تابع قوانین جاری کشور هستند. به بیان روشن تر، فدراسیون‌های ورزشی که ریاست مجمع آنها به عهده وزیر ورزش است شامل قانون بازنشسته‌ها می‌شوند. فدارسیون‌هایی مانند والیبال و ریاست آنها جزو قانون بازنشسته‌ها خواهد بود. تکلیف این فدراسیون‌ها طبق اساس‌نامه سال ۸۲ هیئت وزیران خواهد بود.