روزبه چشمی که در نیمه اول فریاد زنان به کمک داور سر یک توپ ساده اعتراض می کرد و بعد که کارت زرد گرفت، با عصبانیت شماره ۴ روی لباسش را به داور سنگاپوری تاکید می کرد، در نیمه دوم و در حالی که استقلال بازی یک بر صفر باخته را با نمایشی درخور تحسین ۲ بر یک کرده بود، در دقیقه ۵۰ بازی با اشتباه  مجددش و جا ماندن، خطا کرد و کارت قرمز گرفت تا استقلال در این شب بزرگ ده نفره شود.