مرکز آمار ایران نتایج طرح گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور را امروز (یکشنبه) منتشر کرد.

داده ها نشان می دهد پارسال مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده ساختمانی حدود ۵۹ میلیون و ۷۴۶ هزار مترمربع بود که نسبت به سال ۱۳۹۵ از کاهش ۴.۱ درصدی برخوردار شد. 

متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها ۴۸۹ مترمربع و تعداد واحدهای مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۲.۶ بود. 

** کاهش ۱.۴ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران 

شهرداری تهران پارسال ۶۵ هزار و ۱۱۸ پروانه ساختمانی صادر کرد که نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱.۴ درصد کاهش داشت. 

‌متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها هفت واحد بود. 

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های ساختمانی صادر شده پارسال ۱۱ هزار و ۸۲۳ مترمربع بود که نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱.۵ درصد کاهش یافت. 

متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسی حدود یک هزار و ۲۶۹ مترمربع بود.