محسن هاشمی،رئیس شورای شهر تهران گفت: مجموعه نظر شورا بر ادامه ثبات مدیریت درشهرداری است. این امرقطعی است وشورا تمام تلاش خود راخواهد کردکه این ثبات مدیریت حفظ شود. زیرا شهر تهران این ظرفیت را ندارد که مدام تغییر مدیریت بدهیم وباید به کارهای اساسی وطولانی مدت بپردازیم واین صحیح نیست که تغییر مدیریت داشته باشیم.

او فزود: درنتیجه ما برتصمیم خود پایدار هستیم، زیرا درقانون آمده است شورای شهر، شهردار خود را برای مدت چهارسال انتخاب میکند و اساسا قانون دراین باره مدت دارد، لذا انتخاب خود رابرای چهارسال انجام دادیم وفکرمیکنم اگر این قانون تصویب شود هم درباره پست های انتخابی عطف به ماسبق نمیشود.

هاشمی توضیح داد: درنتیجه شهردار ماندنی است. ما این را کتبا به وزیر کشورمی نویسیم، به مجلس هم خواهیم نوشت.