کمال کامیابی نیا به خودی خود بازیکن خشنی است. قطعا او نقش مهمی در بازی الدحیل خواهد داشت. در همین حال علی پروین در گفت و گو با روزنامه گل توصیه ای به این بازیکن کرده که شاید باعث اخراجش شود! پروین خطاب به کمال گفته: «خشن بازی کن و همه را بزن!»