برخی کشورهای به منظور کاهش هزینه ها و سرعت بخشیدن به عملیات عمرانی از هلیکوپتر استفاده می کنند و در این فیلم بتن ریزی در نقطه ای دور دست توسط بالگرد را مشاهده می کنید.